لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

تاریخچه مرکز

تاریخچه مرکز

تاریخچه مرکز

در حقیقیت آنچه فراگیری زبان دوم را در این مرکز ازسایر موسسات آموزشی متمایز می سازد این است که مطالب آموزشی بر مبنای فرهنگ و همچنین پیش زمینه ی زبانی فارسی زبانان طراحی شده است و به همین موجب، زبان آموزان قادر خواهند گشت تا ارتباط معناداری با فراگیری یک زبان خارجی برقرار سازند.