لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

تمایز مرکز عصر چندزبانه ها

تمایز مرکز عصر چندزبانه ها

تمایز مرکز عصر چندزبانه ها

آنچه یادگیری زبان های خارجی را در این مرکز از سایر مؤسسات آموزشی متمایز می سازد این است که مواد آموزشی آن بر مبنای فرهنگ و پیشینه زبانی فارسی زبانان طراحی شده است و به همین سبب، زبان آموزان قادر خواهند بود ارتباط معناداری با یادگیری یک زبان خارجی برقرار کنند.

دکتر علی پیرهانی، با بهره گیری از روش های نوین در عرصهْ زبان شناسی و روان شناسی آموزش و با درنظر گرفتن عوامل دخیل در یادگیری زبان آموزان از جمله آسیب شناسی آموزش در ایران و نیز با ارائه راهکارهای مناسب، فرایند یادگیری زبان های خارجی را به طرز چشم گیری کارامد و پویا ساخته و جان دوباره ای به سیستم آموزش ایران در این عرصه بخشیده است.