لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

فرم تقاضای همکاری با ” مرکز عصر چندزبانه ها”

فرم تقاضای همکاری با " چند زبانه ها"

" چند زبانه ها " به منظور توسعه و تکميل کادرآموزشی خود از تمامی افراد در سراسر ایران که به هریک از زبانهای زنده دنیا تسلط دارند دعوت به همکاری می نماید. همچنین تقاضا می شود که کلیه جاهای خالی را با حروف انگلیسی پر نمایید.