لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

مرکز عصر چندزبانه ها بستری است برای فراگیری یک زبان خارجی به صورت ارتباط معنادار .

مرکز عصر چندزبانه ها بستری است برای فراگیری یک زبان خارجی به صورت ارتباط معنادار .

مرکز عصر چندزبانه ها بستری است برای فراگیری یک زبان خارجی به صورت ارتباط معنادار .

در حقیقیت آنچه فراگیری زبان دوم را در این مرکز ازسایر موسسات آموزشی متمایز می سازد این است که مطالب آموزشی بر مبنای فرهنگ و همچنین پیش زمینه ی زبانی فارسی زبانان طراحی شده است و به همین موجب، زبان آموزان قادر خواهند گشت تا ارتباط معناداری با فراگیری یک زبان خارجی برقرار سازند.