لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

چند زبانه کیست؟

چند زبانه کیست؟

چند زبانه کیست؟

اصطلاح چندزبانه به فردی اطلاق می‌شود که به چندین زبان تسلط دارد. به اعتقاد استاد پیرهانی، تسلط بر یک زبان به معنی تسلط بر هر چهار مهارت (گفتاری، شنیداری، نوشتاری و خواندن) در آن زبان در حدی آکادمیک و مقبول است. به این صورت که اگر به فرد، یک هفته برای جمع آوری اطلاعات لازم جهت سخنرانی فرصت داده شود، بتواند راجع به موضوعی به آن زبان سخنرانی قابل قبولی ارائه دهد. طبق استانداردهای مرکز عصر چندزبانه‌ عنوان چندزبانه به فردی تعلق می‌گیرد که به 6 زبان یا بیشتر تسلط داشته باشد.