لطفاً کمی تأمل فرمایید ...

polyglotcenter

چه می کنیم؟

چه می کنیم؟

چه می کنیم؟

این مرکز با ارائه دوره های آموزشی مختلف که بر مبنای تحقیقات گستردۀ علمی در زمینه زبان آموزی شکل گرفته اند، سعی دارد تا همه افراد جامعه علی رغم داشتن شیوه های مختلف یادگیری و سطح علمی متفاوت و نیازهای گوناگون برای یادگیری زبان دوم، سوم یا چند زبانگی، از شیوه آموزشی مناسبی برخوردار گردند.